Thursday, December 24, 2009

இறைவா.... உனக்கு இரக்கமே இல்லையா.....

அட இந்த உளறலை நீங்க வது ஆளா பார்க்குறீங்க
நம்முடைய முன்ஜென்ம பாவங்களின்

பலன்களை நீங்கள் அறிந்து கொள்ள

வேண்டுமா....


SCROLL DOWN ...

26 Jan - Sunday - Rupublic Day

16 Mar - Sunday - Holi

01 May - Sunday - May Day

15 Aug - Sunday - independence Day

02 Oct - sunday - Gandhi Jayanthi

17 Oct - Sunday - Dasara

05 Nov - Sunday - Diwali

25 Dec - Sunday - Christmas....வெளங்குன


மாதிரி தான்.....


இறைவா.... உனக்கு

இரக்கமே இல்லையா.....

No comments: